Navigation


Výroční zpráva 2010

Vznik a poslání asociace

 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004.
 • Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004.
 • Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00.
 • Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu.
 • Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací,vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost.
 • Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě.
 • Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní, (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.
 • Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. 

 

 

Činnost asociace v roce 2010

 

Jak již bylo zmíněno,  prioritou asociace je vzdělávání terapeutů a spolupráce s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Také v roce 2010 asociace pořádala celou řadu kurzů a členové asociace se aktivně účastnili konferencí,  seminářů a vzdělávacích programů.

 • V květnu r. 2010 proběhl seminář pro Charitu Olomouc, kde p.Danuška Červenková /fyzioterapeut/ a Zuzana Eliášová/fyzioterapeut/ předávaly základní informace o Bobath konceptu.
 • 2.8. –7.8.2010 proběhla 2.část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi.
 • 25.9. – 27.9.2010 proběhl kurz Medical taping koncept(kurzC) pod vedením Lucie Krestové /fyzioterapeut/
 • 4.10.-8.10.2010 se Zuzana Eliášová/fyzioterapeut/ zúčastnila asistence na kurzu Basic Bobath v Leszne /Polsko/ pod vedením senior tutora p.Zofie Swiling.
 • 1.11.2010 proběhl informační seminář o Bobath konceptu pro sdružení FOIBE,poznatky předávaly Zuzana Eliášová /fyzioterapeut/ a Radka Kratochvílová /ergoterapeut/
 • 4.12.2010 proběhla valná hromada ČADBT

 

 

Záměry asociace

 

 • V průběhu roku 2O11 chceme dostát svým předsevzetím : 
 1. prohlubovat své znalosti a vzdělávat jak své členy, tak odbornou i neodbornou veřejnost v metodě Bobath konceptu.
 2. získávat granty a dotace na tuto naši činnost.

 

Přehled plánovaných akcí asociace v roce 2011 : 

 • Ve dnech 11.2. – 14.2. 2011 připravujeme kurz Senzorické integrace, který se uskuteční v prostorách Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě – Porubě.
 • 8.4.2011 plánujeme valnou hromadu ČADBT.
 • Ve dnech 30.5. - -10.6.2011 se uskuteční  kurz Baby Bobath pod vedením senior tutora NDT Bobath p. Zofie Swiling /polsko/
 • Dne 7.10.2011 plánujeme workshop logopedů NDT Bobath ve Speciálně pedagogickém centru v Novém Jičíně
  • 13.11. – 15.11.2011 se uskuteční workshop na téma Příprava a facilitace  horní končetiny a ruky pro funkci pod vedením lektora Fotini Zografou NDT tutor Řecko.

 

 

Asociace si těmito aktivitami  klade za cíl  :

 1. zviditelnit se
 2. dostat se do širšího povědomí české veřejnosti, jak odborné tak i neodborné, abychom mohli co nejlépe pomoci dětem s DMO
 3. posílit naše řady dalšími vzdělanými a vysoce kvalifikovanými terapeuty.

 

                                                                                                                                                

V Ý  R  O  Č  N  Í       Z  P  R  Á  V A
 
ČESKÉ ASOCIACE DĚTSKÝCH BOBATH TERAPEUTŮ   ( ČADBT )
2010
www.cadbt.cz
 

 

Přehled 

 • Vznik a poslání  asociace
 • Činnost asociace v roce 2010
 • Finanční hospodaření v roce 2010
 • Záměry asociace v roce 2011

  

Finanční hospodaření v roce 2010

 

 • Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2010 je 105 414 Kč.

 

 • Roční úhrn čistého obratu  167 916 Kč

 

 • ČADBT zaplatilo za rok 2010 daň z příjmu  4 560 Kč

 

Rozvaha

Krátkodobý majetek               Stav k prvnímu dni                Stav k poslednímu dni

                                                účetního období                     účetního období

Zásoby                                             896                                     653

Krátkodobý finanční majetek     

Pokladna                                          16                                       20

Bankovní účty                                 879                                     633

Součet                                            895                                     653

Náklady příštích období                      1                                         0

Úhrn aktiv                                        896                                     653

Kontrolní číslo                               3 586                                  2 612

 

 

Pasiva

 

Jmění

Vlastní zdroje                               321                                      421

Vlastní jmění                                100                                      100

Výsledek hospodaření

Součet                                         221                                     321

Cizí zdroje                                   575                                     232

Dlouhodobé závazky                       0                                         0

Krátkodobé závazky                       0                                         5

Výnosy příštích období                575                                     227

Úhrn pasiv                                  896                                     653

Kontrolní číslo                          3 584                                   2 612                                         

 

 

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu

 

Název ukazatele                                                           Činnosti

                                                                          Hlavní      Hospodářská     Celkem

Náklady

Spotřebované nákupy celkem                            0                                              0

Služby celkem                                                 45                                            45

Osobní náklady celkem                                     6                                              6

Daně a poplatky celkem                                   

Ostatní náklady celkem                                    11                                             11

Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv

opravných položek celkem                             

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmu celkem

Náklady celkem                                              62                                            62

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží

Celkem                                                          54                                           54

Změna stavu vnitroorganizačních

zásob celkem   

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem                                  99                                           99

Tržby z prodeje majetku,zúčtování

rezerv a opravných polžek celkem

Přijaté příspěvky celkem                               15                                            15

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem                                            168                                          168

Výsledek hospodaření před zdaněním           106                                          106

Výsledek hospodaření po zdanění                 101                                          101

 

Do výsledků hospodaření má možnost kdykoliv nahlédnout každý člen ČADBT.