Navigation


Výroční zpráva 2011

Vznik a poslání asociace

 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004.
 • Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004.
 • Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00.
 • Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu.
 • Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací,vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost.
 • Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě.
 • Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní, (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.
 • Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. 

 

 

Činnost asociace v roce 2011

Jak již bylo zmíněno,  prioritou asociace je vzdělávání terapeutů a spolupráce s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Také v roce 2011 asociace pořádala celou řadu kurzů a členové asociace se aktivně účastnili konferencí,  seminářů a vzdělávacích programů.

 • Ve dnech 11.2. – 14.2. 2011 se uskutečnil kurz Senzorické integrace, v prostorách Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě – Porubě.
 • 8.4.2011 proběhla valná hromada ČADBT.
 • Ve dnech 30.5. - -10.6.2011 se uskutečnil  kurz Baby Bobath pod vedením senior tutora NDT Bobath p. Zofie Swiling /polsko/
 • Dne 7.10.2011 se uskutečnil workshop logopedů NDT Bobath ve Speciálně pedagogickém centru v Novém Jičíně
 • 13.11. – 15.11.2011 se uskutečnil workshop na téma Příprava a facilitace  horní končetiny a ruky pro funkci pod vedením lektora Fotini Zografou NDT tutor Řecko.

 

 

Záměry asociace

 

 • V průběhu roku 2O12 chceme dostát svým předsevzetím :  
 1. prohlubovat své znalosti a vzdělávat jak své členy, tak odbornou i neodbornou veřejnost v metodě Bobath konceptu.
 2. získávat granty a dotace na tuto naši činnost.

 

Přehled plánovaných akcí asociace v roce 2012:

 • Dne 6.-8.1.2012 proběhne v DRS kurz Medical taping concept
 • Dne 18.2.2011  chceme svolat valnou hromadu ČADBT
 • V Květnu od 21.5.-25.5. proběhne v Dětském rehabilitačním stacionáři (dále jen DRS)refresh kurz Bobath terapeutů pod vedením izraelské senior tutorky Sarah Kapelovitch
 • Srpen-září proběhne v DRS basic kurz v NDT basic Bobath ,pod vedením PhDr.Miriam Balogové(Slovensko)
 • 1.10.2012 se uskuteční odborná konference pod názvem:“Není hemi jako hemi“ za aktivní účasti členů ČADBT
 • Říjen-Listopad proběhne proběhne druhá část kurzu NDT basic Bobath pod vedením lektorky PhDr.Miriam Balogové(Slovensko)
 • V září plánují účast někteří členové ČADBT na konfereci EBTA ve Finsku

 

 

 

Asociace si těmito aktivitami  klade za cíl  :

 1. zviditelnit se
 2. dostat se do širšího povědomí české veřejnosti, jak odborné tak i neodborné, abychom mohli co nejlépe pomoci dětem s DMO
 3. posílit naše řady dalšími vzdělanými a vysoce kvalifikovanými terapeuty.

 

 

                                                                                                                                                    

V Ý  R  O  Č  N  Í       Z  P  R  Á  V A
 
ČESKÉ ASOCIACE DĚTSKÝCH BOBATH TERAPEUTŮ   ( ČADBT )
2011
www.cadbt.cz

 

Přehled

 • Vznik a poslání  asociace
 • Činnost asociace v roce 2011
 • Finanční hospodaření v roce 2011
 • Záměry asociace v roce 201

                                                      

Finanční hospodaření v roce 2011

 

 • Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2011 je -78 125 Kč.

 

 • Roční úhrn čistého obratu  544 293 Kč

 

 • ČADBT zaplatilo za rok 2011 daň z příjmu  0 Kč

 

 

Rozvaha

Aktiva

 

Krátkodobý majetek               Stav k prvnímu dni                Stav k poslednímu dni

                                                účetního období                     účetního období

Zásoby                                             653                                     516

Krátkodobý finanční majetek     

Pokladna                                           20                                       15

Bankovní účty                                  633                                     501

Součet                                             653                                     516

Náklady příštích období                       0                                         0

Úhrn aktiv                                        653                                     516

Kontrolní číslo                                2612                                   2 064

 

 

 

Pasiva

 

Jmění

Vlastní zdroje                              421                                      344

Vlastní jmění                                100                                      100

Součet                                         100                                      100

Výsledek hospodaření

Účet výsledku hospodaření            X                                        -78

Výsledek hospodaření

ve schvalovacím řízení              +101                                        X

Nerozdělený zisk,neu-

hrazená ztráta min.let                +220                                      322

Součet                                        321                                      244

Cizí zdroje                                 232                                      172

Dlouhodobé závazky                      0                                          0

Krátkodobé závazky

Daň z příjmů                                  5                                           0

Součet                                           5                                           0

Jiná pasiva                                              

Výnosy příštích období                227                                       172

Součet                                        227                                       172

Úhrn pasiv                                  653                                       516

Kontrolní číslo                           2612                                     2064                                         

 

 

  

Výkaz zisku a ztráty v zjednodušeném rozsahu

 

Název ukazatele                                                           Činnosti

                                                                          Hlavní      Hospodářská     Celkem

Náklady

Spotřebované nákupy celkem                               25                                           25  

Služby celkem                                                     56                                            56

Osobní náklady celkem                                      530                                          530

Daně a poplatky celkem                                   

Ostatní náklady celkem                                       11                                            11

Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv

opravných položek celkem                              

Poskytnuté příspěvky celkem

Daň z příjmu celkem

Náklady celkem                                               622                                          622

Výnosy

Tržby za vlastní výkony a zboží                       515                                          515

Změna stavu vnitroorganizačních

zásob celkem   

Aktivace celkem

Ostatní výnosy celkem                                        2                                              2

Tržby z prodeje majetku,zúčtování

rezerv a opravných polžek celkem

Přijaté příspěvky celkem                                    27                                            27

Provozní dotace celkem

Výnosy celkem                                                 544                                          544

Výsledek hospodaření před zdaněním                -78                                           -78

Výsledek hospodaření po zdanění                      -78                                           -78

 

Do výsledků hospodaření má možnost kdykoliv nahlédnout každý člen ČADBT.