Navigation


Výroční zpráva 2009

Vznik a poslání asociace

 

 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004.
 • Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004.
 • Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00. 
 • Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu.
 • Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací,vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost.
 • Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě.
 • Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní, (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky.
 • Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii. 

 

 

Činnost asociace v roce 2010

 Jak již bylo zmíněno,  prioritou asociace je vzdělávání terapeutů a spolupráce s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Také v roce 2010 asociace pořádala celou řadu kurzů a členové asociace se aktivně účastnili konferencí,  seminářů a vzdělávacích programů. 

 • V květnu r. 2010 proběhl seminář pro Charitu Olomouc, kde p.Danuška Červenková /fyzioterapeut/ a Zuzana Eliášová/fyzioterapeut/ předávaly základní informace o Bobath konceptu.
 • 2.8. –7.8.2010 proběhla 2.část kurzu NDT Basic Bobath v pediatrické praxi.
 • 25.9. – 27.9.2010 proběhl kurz Medical taping koncept(kurzC) pod vedením Lucie Krestové /fyzioterapeut/
 • 4.10.-8.10.2010 se Zuzana Eliášová/fyzioterapeut/ zúčastnila asistence na kurzu Basic Bobath v Leszne /Polsko/ pod vedením senior tutora p.Zofie Swiling.
 • 1.11.2010 proběhl informační seminář o Bobath konceptu pro sdružení FOIBE,poznatky předávaly Zuzana Eliášová /fyzioterapeut/ a Radka Kratochvílová /ergoterapeut/
 • 4.12.2010 proběhla valná hromada ČADBT

 

 

Záměry asociace

 

 • V průběhu roku 2O11 chceme dostát svým předsevzetím :  
 1. prohlubovat své znalosti a vzdělávat jak své členy, tak odbornou i neodbornou veřejnost v metodě Bobath konceptu.
 2. získávat granty a dotace na tuto naši činnost.

 

Přehled plánovaných akcí asociace v roce 2011 :

 • Ve dnech 11.2. – 14.2. 2011 připravujeme kurz Senzorické integrace, který se uskuteční v prostorách Dětského rehabilitačního stacionáře v Ostravě – Porubě.
 • 8.4.2011 plánujeme valnou hromadu ČADBT.
 • Ve dnech 30.5. - -10.6.2011 se uskuteční  kurz Baby Bobath pod vedením senior tutora NDT Bobath p. Zofie Swiling /polsko/
 • Dne 7.10.2011 plánujeme workshop logopedů NDT Bobath ve Speciálně pedagogickém centru v Novém Jičíně
  • 13.11. – 15.11.2011 se uskuteční workshop na téma Příprava a facilitace  horní končetiny a ruky pro funkci pod vedením lektora Fotini Zografou NDT tutor Řecko.

 

 

Asociace si těmito aktivitami  klade za cíl  :

 1. zviditelnit se
 2. dostat se do širšího povědomí české veřejnosti, jak odborné tak i neodborné, abychom mohli co nejlépe pomoci dětem s DMO
 3. posílit naše řady dalšími vzdělanými a vysoce kvalifikovanými terapeuty.

 

                                                                                                                                                   

V Ý  R  O  Č  N  Í       Z  P  R  Á  V A
ČESKÉ ASOCIACE DĚTSKÝCH BOBATH TERAPEUTŮ   ( ČADBT )
2010
 www.cadbt.cz
 
Přehled
 • Vznik a poslání  asociace 
 • Činnost asociace v roce 2010
 • Finanční hospodaření v roce 2010
 • Záměry asociace v roce 2011

  

Finanční hospodaření v roce 2011

 

 • Výsledek hospodaření ke dni 31.12.2010 je 105 414 Kč.
 • Celkové náklady ČADBT v roce 2008 činily  144 000 Kč. 
 • Ke dni 31.12.2008 činil zůstatek na účtu ČADBT 282 284 Kč. 
 • Tyto finanční prostředky budou využity na vzdělávání, organizaci kurzů, pořádání odborných stáží a workshopů.
 • Ekonomické a účetní poradenství pro ČADBT zajišťuje paní Svatava Koláčková.