Bobath koncept NDT

Bobath koncept, kterému dali jméno manželé Karel (neurofyziolog) a Berta (fyzioterapeutka) Bobathovi, je terapeutický přístup pracující na neurovývojovém podkladě. Pomáhá všem, kteří mají omezenou schopnost účastnit se každodenního života z důvodů poruchy či poškození centrální nervové soustavy. Řeší individuálně konkrétní problém  dítěte. Cílem je vždy funkční aktivita.

Jde o 24 hodinový koncept, který propojuje denní péči, hru a podíl na společných každodenních aktivitách s terapií.  Vždy uvažuje dopředu s vizí do budoucnosti: Jaké problémy bude pacient řešit v budoucnosti, jak ho jeho hendikep bude ovlivňovat Řeší i otázky prevence kontraktur a deformit nejen pro aktuální situaci, ale  i pro budoucí život dítěte.

Koncept je založen na podrobné analýze a porozumění senzomotorických funkcí, napětí na těle, pohybových vzorů a toho, jakým způsobem tyto skutečnosti ovlivňují schopnosti dítěte vykonávat běžné denní aktivity, hru a zapojení mezi vrstevníky. Cílem je kvalita života nejen kvalita pohybu. Vychází z poznatku, že jedna dosažená aktivita připravuje druhou. Zdůrazňuje funkční projev člověka a význam jeho aktivního podílení se na běžných denních aktivitách a sebeobsluze.

Rodina je plnohodnotným partnerem při stanovení cílů terapie. Po analýze je vždy společně s rodiči a dalšími terapeuty, kteří jsou součástí týmu (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, lékař) vytvořen cíl. Pochopení problémů dítěte je tedy jednotné a stejně tak přístup k jejich řešení. Rodiče jsou součástí týmu. Zaslouží si dostat veškeré informace včetně prognózy, aby si mohli společně s terapeuty stanovit reálné cíle, které jsou pro rodinu důležité. Rodič ale v Bobath konceptu vždy zůstává rodičem, ne terapeutem!

 

Evropská asociace Bobath terapeutů (EBTA) uveřejnila v červenci 2021 novou definici Bobath konceptu. Originál v angličtině najdete v sekci Články.

Definice Bobath konceptu
Bobath koncept je rámec klinického uvažování pro strategie intervence a řízení u všech jedinců s dětskou mozkovou obrnou nebo jinými neurovývojovými stavy v průběhu celého života.
Skládá se z dialogu s jednotlivci a rodinami, pozorování, kritické analýzy a interpretace současné účasti, aktivity, tělesných funkcí a stavby těla spolu s pochopením jejich možného dopadu na budoucí funkční schopnosti.
Vychází z hlubokého porozumění současným vědeckým principům, které řídí vývoj dítěte, motorickou kontrolu (včetně vlivu svalového tonu a vzorců koordinace, které jsou základem optimálního plnění úkolů), motorické učení, neuroplasticitu a neuropatologické procesy, čímž podporuje klinické uvažování, které se zabývá jak neurologickým, tak vývojovým hlediskem.
Strategie intervence a řízení zahrnují nácvik úkolů souvisejících s činností, které jsou pro dítě a rodinu smysluplné, a modifikaci prostředí, včetně terapeutické manipulace. Strategie jsou individualizované a specificky vybrané tak, aby optimalizovaly aktivity iniciované samotným dítětem.
Tato definice je i nadále reprezentativní pro práci, kterou koncipovali Bobathovi v 50. letech 20. století, zopakovali ji v roce 2008 (Mayston M) a nadále poskytuje možnost sdílení hlubokých klinických argumentačních dovedností napříč obory (např. PT, OT a SLT), což umožňuje transdisciplinární intervenci při dosahování cílů smysluplné participace.

*Bobathův koncept se používá také u osob s neurologickým onemocněním získaným v dospělosti.

 

 

 

Vysvětlení pojmů

Koncepce - přístup (způsob myšlení), kterým se řídí klinické uvažování a intervence, spíše než terapeutický zásah nebo předpisový režim.
Dětská mozková obrna - "skupina trvalých poruch vývoje pohybu a držení těla, způsobujících omezení aktivity, které jsou připisovány neprogresivním poruchám, k nimž došlo ve vyvíjejícím se mozku plodu nebo dítěte. Motorické poruchy dětské mozkové obrny jsou často doprovázeny poruchami vnímání, vnímání, poznávání, komunikace a chování, epilepsií a sekundárními problémy pohybového aparátu. (Rosenbaum et al. 2007).
Neurovývojové stavy
"Neurovývojové stavy jsou skupinou stavů, při nichž je narušen vývoj centrální nervové soustavy. Může se jednat o vývojovou mozkovou dysfunkci, která se může projevovat poruchou motoriky, schopnosti učení, sebeovládání, emocí, paměti, jazyka nebo neverbální komunikace neuropsychiatrickými problémy. "
Rutter, Michael; Cooper, Miriam; Thapar, Anita (2017-04-01). "Neurovývojové poruchy" "Neurodevelopmental disorders". The Lancet Psychiatry. 4 (4): 339-346

https://www.nature.com/subjects/neurodevelopmental-disorders

Svalový tonus - "Množství základní aktivity a napětí ve svalu. Na svalovém tonu se podílejí mechanické a elastické vlastnosti svalu a stupeň aktivity motorických jednotek." (Haley & Inacio, 1990).
"Klidový tonus kosterního svalu = vnitřní viskoelastické napětí a je nezávislý na CNS; činnosti CNS vytvářejí mnohem větší napětí." (Masi & Hanon, 2008).

Tedy jak nervová složka: vztahující se k centrálnímu nervovému systému (mozek a mícha) a/nebo perifernímu nervovému systému (nervy);
a složku neurální: související se změnami fyzikálních vlastností svalů a jiných měkkých tkání (což má za následek buď omezenou, nebo nadměrnou roztažitelnost měkkých tkání).

Vzorce koordinace - popisují vztah kloubů během motorického úkolu podle dynamické kombinace flexe, extenze a rotace v celém těle. Vzory koordinace jsou základem funkčních úkolů. V dětství a v průběhu života se dovednosti učí, osvojují a zdokonalují relativně předvídatelným způsobem. Vzorce koordinace naučené v jednom kontextu ovlivňují a umožňují výkon v jiných kontextech. Neustále se zvyšující složitost koordinace umožňuje větší rozmanitost funkčních činností. Změněný tón ovlivňuje koordinační vzorce tím, že snižuje jejich komplexnost a rozmanitost, což má vliv na zdokonalování posturální kontroly jedince a může ovlivnit jeho růst, aktivitu a účast.

Motorická kontrola - integrace senzorických, motorických, percepčních a kognitivních systémů pro výkon motorických dovedností.
"Motorická kontrola je definována jako schopnost regulovat nebo řídit mechanismus nezbytný pro pohyb, který je vytvářen centrální nervovou soustavou (CNS), která účelné, koordinované pohyby v interakci se zbytkem těla a s prostředím "
Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2007). Motorická kontrola: převedení výzkumu do klinické praxe. Lippincott Williams & Wilkins.
Latash, M. L., Levin, M. F., Scholz, J. P., & Schöner, G. (2010). Teorie řízení motoriky a jejich aplikace. Medicina, 46(6), 382.

Posturální kontrola - je komplexní motorická dovednost založená na interakci dynamických senzoricko-motorických a kognitivních procesů pro kontrolu polohy těla za účelem orientace a stabilizace v prostoru a je schopností udržet střed tělesné hmotnosti v mezích stability a organizovat kontinuitu rovnováhy a zahrnuje odolnost vůči gravitačním silám a mechanické podpoře v průběhu pohybu.
Shumway-Cook, A., & Woollacott, M. H. (2007). Motorická kontrola: převedení výzkumu do klinické praxe. Lippincott Williams & Wilkins.
Horak, F. B. (2006). Posturální orientace a rovnováha: co potřebujeme vědět o nervové kontrole rovnováhy, abychom mohli předcházet pádům? Age and ageing, 35(suppl_2), ii7-ii11.

Neuropatologické procesy - dopad poškozeného centrálního nervového systému na tělo, strukturu a funkci v průběhu života. Může jít o svalovou strukturu a funkci, změny na kostře, hyper/hypo tonicitu, bolest, únavu, kardiovaskulární, trávicí a respirační faktory.

Transdisciplinární intervence - týká se: "sdílení rolí napříč obory tak, aby se maximalizovala komunikace, interakce a spolupráce mezi členy týmu".
King, G Strachan, D., Tucker, M., Duwyn, B., Desserud, S., & Shillington, M. (2009). Aplikace transdisciplinárního modelu pro služby rané intervence. Infants & Young Children, 22(3), 211-223.

Prostředí - (definice Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)) Fyzické, sociální a postojové prostředí, ve kterém lidé žijí a vedou svůj život. (WCPT 2019). Příklady: Životní prostředí (např: Krajina, design a konstrukce budov, vybavení a technologie, rodina, zdravotníci a společenské postoje.


                                                                                                                                      

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >