Stanovy

Občanské sdružení Česká asociace dětských Bobath terapeutů, založené na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl. NOZ, který je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle L, vložka č. 6443.

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Článek 1

Název a sídlo spolku

Název spolku zní:            Česká asociace dětských Bobath terapeutů z.s. (zkratka ČADBT)

Sídlem spolku je:             Ukrajinská 1534/15, Poruba, 708 00  Ostrava 

Článek 2

Účel spolku

Účelem České asociace dětských Bobath terapeutů z.s. (dále jen „spolek“) je prezentace, šíření a prosazování neurovývojové terapie (Bobath konceptu) mezi odbornou i neodbornou veřejností.   

Článek 3

Hlavní činnost spolku

 Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v článku 2, co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména prostřednictvím:

a)      prohlubování a aplikace nových poznatků v Bobath konceptu,

b)      praktické spolupráce s tuzemskými i zahraničními odbornými institucemi, odbornou i neodbornou veřejností,

c)       pořádání seminářů, přednášek a konferencí,

d)      vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů,

e)      poradenské a konzultační činnosti.

 

 1. Spolek vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována z členských příspěvků, grantů a sponzorských darů, a ze zisku z vedlejších činností. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije Spolek tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

Článek 4

Vedlejší činnost Spolku

Spolek je oprávněn vykonávat i vedlejší hospodářské činnosti spočívající v podnikání, či jiné výdělečné činnosti, a to jednak jako podporu hlavní činnosti a dalších spolkových aktivit, jakož i k úhradě nákladů na vlastní správu a za účelem hospodárného využití majetku spolku. 

Článek 5

Členství

 Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku mohou být fyzioterapeuté, ergoterapeuté, logopedové a lékaři, kteří získali certifikát v Bobath terapii. Členem spolku se může stát také právnická osoba[ZN1] , jejímž předmětem činnosti za předpokladu splnění požadované odborné způsobilosti. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

 1. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem spolku, který o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.  Dokladem o členství je členský průkaz.
 2. Členství ve spolku je individuální nebo čestné.
 3. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům po splnění následujících podmínek: mimořádně záslužná a prospěšná činnost  pro spolek případně významná podpora činnosti spolku.

O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze.  Se zánikem individuálního členství zaniká i čestné členství.

 1. Členství ve spolku zaniká:

a)      doručením písemného oznámení o vystoupení člena výboru spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,

b)      úmrtím nebo prohlášením člena za mrtvého,

c)       zánikem spolku,

d)      vyloučením člena výborem spolku v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze, nebo opakovaně i přes písemné napomenutí[ZN2]  ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy,

e)      případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

 1. Členové spolku neručí za dluhy spolku. 

Článek 6

Práva a povinnosti člena

1.   Člen spolku má právo:

a)      účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b)      volit a být volen do řídích orgánů spolku,

c)       předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d)      požívat výhod členství ve spolku.  To neplatí v případě, že člen opakovaně porušuje své členské povinnosti, včetně účasti na jednáních orgánů spolku (členské schůze).

2.   Člen spolku má povinnost:

a)      dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b)      hradit členské příspěvky,

c)       aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

d)      aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce. 

Článek 7

Členské příspěvky

Výši a splatnost členského příspěvku za individuální členství určí výbor spolku. Příspěvek je splatný do konce března daného roku.

 1. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 2. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout, jsou-li pro to vážné důvody.

O prominutí   rozhoduje výbor spolku.

 1. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje výbor spolku.

 

Článek 8

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
 1. Fyzické osoby                                  Právnické osoby
 2. Jméno a příjmení                           Název
 3. Bydliště                                              Sídlo
 4. Datum narození                              IČ
 5. Tel. č./ email                                     Tel. č./ email

Osoba zastupující člena ve spolku 

 1. Členové spolku jsou povinni aktualizovat své zápisové údaje na webových stránkách.
 2. Členové spolku jsou povinni hlásit změnu profesních údajů o absolvování dalších kurzů v rámci Bobath konceptu organizovaných mimo ČADBT  v případě, že mají zájem o zveřejnění těchto informací na webových stánkách ČADBT.
 3. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku.  Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 4. Výbor je povinen vydat na náklady člena ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 5. Seznam členů je neveřejný.

Článek 9

Orgány Spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

 • Členská schůze
 • Výbor spolku
 1. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve spolku dle čl. 5 odst. 5 stanov, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

Článek 10

Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze. Do její působnosti náleží zejména:

a)      schválení stanov spolku a jejich změn,

b)      volba a odvolání členů výboru spolku do funkce předsedy, místopředsedy, tajemníka, PR pro zahraničí a PR pro ČR,

c)       schválení formy odměňování členů výboru,

d)      udělení čestného členství,

e)      schválení zprávy o činnosti spolku a hospodaření za předcházející rok,

f)       schválení výsledku hospodaření spolku,

g)      určení a schválení strategického plánu spolku a koncepci dalšího rozvoje včetně financování na příští období,

h)      rozhodnutí o dobrovolném rozpuštění spolku,

i)        rozhodnutí o zániku spolku a jmenování likvidátora,

j)        rozhodnutí o přeměně spolku,

k)      rozhodnutí o všech ostatních záležitostech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku.

 

 1. Zasedání  členské schůze je svoláváno výborem spolku podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Termín této pravidelné  členské schůze je stanoven na členské schůzi předchozího roku.
 2. Výbor je povinen svolat do jednoho měsíce mimořádnou členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Písemná žádost musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li Výbor zasedání ve stanovené lhůtě, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá výbor členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset dní před jeho konáním. Součástí informace je návrh programu zasedání.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku.  Členská schůze rozhoduje většinou hlasů přítomných členů spolku.
 4. Není-li členská schůze na svém zasedání schopna se usnášet, může statutární orgán, nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15-ti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze.  Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do 6-ti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno.  Na náhradním zasedání může členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání.  Usnesení může přijmout za účasti libovolného počtu členů.  
 5. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny. Je-li některý člen spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.
 6. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s odst. 4 tohoto článku, lze rozhodnout jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 7. Jednání členské schůze řídí předseda, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsažen v pozvánce. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřuje jeden člen přítomný na zasedání členské schůze.

Článek 11

Výbor spolku

 1. Výbor je statutárním orgánem spolku. 
 2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným 5 členy - předseda, místopředseda, jednatel, odborný garant a PR, volenými do těchto funkcí členskou schůzí.
 3. Odměnu za výkon funkce člena výboru stanoví členská schůze.
 4. Výbor řídí činnost spolku v souladu se stanovami, vnitřními směrnicemi spolku, pokud byly vydány, i s usneseními členské schůze.
 5. Navenek za spolek každý z členů výboru spolku a způsobilost k právním úkonům má předseda, místopředseda a jednatel – každý z nich samostatně.
 6. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
 7. Do působnosti výboru náleží:

a)      svolávat členskou schůzi,

b)      přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření,

c)       posuzovat návrhy na prodej a koupi majetku a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi,

d)      přijímat a ukončovat pracovní poměr zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků,

e)      přijímat členy spolku a rozhodovat o jejich vyloučení,

f)       rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků, o odkladu jejich splatnosti, snížení nebo prominutí, pokud pro to existují závažné důvody,

g)      schvalovat interní organizační normy spolku.

Článek 12

Majetek a hospodaření Spolku

 1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. 4 těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být především použity k financování hlavních činností spolku naplňujících poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.
 3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 4. Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku spolku pověřen.

Článek 13

Zánik a likvidace Spolku

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku spolku členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle spolku všem jeho členům.
 3. Při zániku spolku likvidátor vypořádá dluhy spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy členská schůze předchozí návrh zamítla.
 4. V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

Článek 14

Závěrečná ustanovení

Znění těchto stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 5. Listopadu 2016, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 5. listopadu 2016

 1. Znění těchto stanov je účinné od 5. Listopadu 2016

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >