Výroční zpráva ČADBT 2021

Výroční zpráva ČADBT 2021

V Ý R O Č N Í     Z P R Á V A 

České asociace dětských Bobath terapeutů  

(ČADBT), z.s. 

2021 

www.cadbt.cz 

 

Přehled  

 

 

 • Činnost asociace v roce 2021 

 • Záměry asociace v roce 2022 

 • Finanční hospodaření v roce 2021 – viz. přílohy 

 

Vznik a poslání asociace 

 

 • Česká asociace dětských Bobath terapeutů započala svou činnost registrací na MV ČR dne 6.9.2004. 

 • Vznikla z iniciativy účastníků 1. kurzu NDT Basic Bobath, který byl ukončen v únoru roku 2004. 

 • Sídlí v Ostravě - Porubě, Ukrajinská 1534, PSČ 708 00.  

 • Asociace je dobrovolná, nezávislá organizace sdružující členy s profesním zaměřením na základě společného zájmu. 

 • Jejím cílem je profesní rozvoj Bobath terapeutů v oblasti neurovývojové terapie v problematice dětských pacientů. Za tímto účelem asociace umožňuje prohloubení nových poznatků v terapii i v dané problematice např. formou workshopů, odborných kurzů a stáží, konzultací,vzděláváním a spoluprací s neodbornou veřejností v Bobath konceptu. Z tohoto důvodu se snaží získávat granty a dotace pro svoji činnost. 

 • Co to je Bobath koncept? Jedná se o nejčastěji používaný léčebný postup při léčbě dětské mozkové obrny ve světě. 

 • Základním znakem je práce v týmu, ve středu tohoto týmu vždy stojí handicapované dítě a jeho rodina, všichni ostatní, (fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped aj. ) musí na problémy dítěte pohlížet stejnýma očima a musí umět použít vhodné léčebné techniky. 

 

 

Bobath terapeut vychází z Bobath konceptu a na základě podrobného vyšetření stanovuje svůj léčebný plán a cíl. Tohoto cíle dosahuje za použití terapeutických nástrojů, které aplikuje velice cíleně a přitom vždy sleduje reakce pacienta na tyto techniky a na základě vyhodnocení těchto  reakcí, aktuálně mění a přizpůsobuje svou terapii 

 

  

Činnost asociace v roce 2021 

 

 

 1. Baby Bobath:   7.6. – 18.6.2021 

 1. Basic Bobath kurz: 6.9.-17.9.2021,  

                             4.10. – 22.10. 2021  

                             25.4.-13.5.2022  

 

 1. Členská schůze : 22.10.2021 

V rámci schůze proběhly volby do výkonného výboru. Schůze se zúčastnilo celkem 47 členů ČADBT.  Hlasovalo pak celkem 36 členů.  Jednohlasně byl zvolen stávající výkonný výbor ve složení:   

Mgr. Renata Sysalová – předseda 

MUDr. Jana Švandová: místopředseda 

Mgr. Olga Večeřová: odborný garant 

Radka Kratochvílová: jednatel 

Mgr. Klára Čecháková: PR 

 

 

Plány asociace pro rok 2022 

 

4.4.2022  Členská schůze  ČADBT 

22.4. 2022  Seminář pro lékaře- info k Bobath konceptu 

25.4.- 13.5.2022 Bobath basic -3.část 

1.6.-3.6.2022:  Worshop GMFCS č. a 5. st  

                          Petra Mikeskova Gurd , Miriam Pollit 

15.-17.9.2022 EBTA Congress Ghent 

10. -13.10.2022 Prechtlova metoda 

BOBATH BASIC: 

17.-21.10.2022 Bobath basic  1.část 

7.- 16.11.2022  Bobath basic 2.část 

21.11.-9.12.2022 Bobath basic 3.část 

20.3.- 4.4.2023   Bobath basic 4.část 

               

 

Finanční zpráva za rok 2021 

( viz přílohy) 

 

Zůstatek na účtech k 31.3.2022 

CZK: 1026825,40 kč 

EUR: 6523,68 Eur 

 

ZA ROK 2021 VYKÁZALA ASOCIACE ZISK: 160 249 KČ 

Za rok 2021 nevznikla ČADBT daňová povinnost 

 

 

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >