NDT - Bobath koncept v logopedii

Bobath koncept je jedním ze světově nejužívanějších terapeutických přístupů určený pacientům s poškozením centrální nervové soustavy různého věku i etiologie. Ve světě bývá častěji označován jako neurovývojová terapie (NDT - Neuro Developmental Treatment), jelikož vychází z nejnovějších neurofyziologických poznatků o vývoji motoriky dítěte. Jde o celostní (holistický) přístup k pacientovi, v rámci něhož jsou vypracovány strategie pro děti od nejútlejšího věku až po dospělé pacienty

Zakladateli Bobath konceptu byli manželé Bobathovi, Berta (fyzioterapeutka) a Karel (lékař), kteří se před válkou odstěhovali do Anglie, kde v roce 1951 založili Bobath centrum v Londýně. Zde postupně rozvinuli svůj koncept terapie pro pacienty s neurologickými poruchami hybnosti - pro děti s dětskou mozkovou obrnou a dospělé po cévní mozkové příhodě.

Jeho úkolem je zlepšení kvality života dítěte i jeho rodiny. Tato metodika zahrnuje nejen cvičení, ale především veškeré aktivity denního života - např. handling, polohování dítěte během dne, oblékání, svlékání, přijímání jídla a pití, hru, udržování hygieny, sebeobsluhu atd. Léčba totiž není efektivní bez přenosu do aktivit běžného života, jelikož tímto se až několikanásobně zkrátí doba terapie a urychlí proces automatizace. Na počátku terapie je důležité zjistit přání a potřeby rodiče dítěte (případně samotného dítěte), jelikož od toho se odvíjí stanovení terapeutického cíle a plánu. Na základě pozorování a analýzy terapeut zhodnotí schopnosti a obtíže dítěte v daném prostředí, které ovlivňují jeho chování a participaci. Následně se společně s rodiči dítěte (dítětem) naplánuje dlouhodobý cíl a krátkodobější cíle vedoucí k jeho splnění.

Terapie tedy není direktivní záležitost daná jen pouhou rozvahou terapeuta. Cílem je vždy funkce. Při stanovení cílů využíváme metodu SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time specific) - to znamená, že každý cíl má být specifický, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově sledovatelný. Cíle jsou konkrétní činnosti, kterých si dítě i jeho rodina přeje dosáhnout a stanovují se ve spolupráci s terapeutem. Je důležitá aktivní účast dítěte.

Při terapii se specifickou manipulací s dítětem (tzv. handlingem) snažíme stimulovat efektivnější a normálnější vzory aktivit, a to vše formou hry a zábavy.  Umožňujeme dítěti získat nové senzomotorické zkušenosti a navíc tím neustále provádíme terapii.

Úspěch terapie je dán především motivací rodičů i dítěte samotného. Od terapeuta se tedy očekává velká schopnost empatie, dobré komunikační schopnosti a dostatečná míra kreativity, která mu pomáhá skloubit někdy až nerealistická očekávání rodičů s danou vývojovou úrovní dítěte a jeho možnostmi, kterých může aktuálně dosáhnout.

Bobath koncept je určen (především) pacientům s neurologickými postiženími, kteří ale trpí i přidruženými problémy jako jsou potíže s příjmem a zpracováním potravy či tekutin, s komunikací, s percepcí a dalšími. Proto je jedním z důležitých aspektů Bobath konceptu týmová spolupráce. Středem týmu je dítě a jeho rodina a s nimi spolupracují nejčastěji fyzioterapeut, logoped, ergoterapeut + další odborníci - lékaři, psychologové, oční terapeuti a další. Všichni členové týmu by spolu měli komunikovat a podílet se na celkovém rozvoji dítěte a na plnění terapeutického plánu.

V rámci základního Basic Bobath kurzu, který se nejvíce věnuje dětem od  2 do 12 let, trvá celkově 8 týdnů a většinou je rozložen do dvou částí, získá každý terapeut, který se ho zúčastní, schopnost komplexně zhodnotit stav dítěte po stránce fyzioterapeutické, ergoterapeutické a logopedické. Tedy každý terapeut, který absolvuje Basic Bobath kurz, má být následně schopen komplexně zhodnotit stav dítěte a provést základní "mini" terapii i za další dvě odbornosti (tedy já jako logoped mám být schopna si dítě na svou terapii připravit i po stránce fyzioterapeutické a ergoterapeutické, případně rodiče odkázat na spolupracující odborníky). Kurz je náročný jak psychicky, tak fyzicky. Denně probíhají praxe s klienty, praktické i teoretické semináře. Pro logopeda to znamená získání mnoha vědomostí, znalostí a praktických dovedností z oblasti fyzioterapie a ergoterapie a následně jejich využití v praxi s našimi logopedickými klienty. Logoped se zabývá narušenou komunikační schopností, poruchami polykání a příjmu potravy, abnormálním vývojem primárních orálních funkcí, abnormálním vývojem dýchání u dětí s DMO, terapií dysartrie, dyspraxie atd. V rámci terapie využívá například alternativní a augmentativní komunikaci, terapii s využitím orální kontroly, neverbální komunikace, komunikace gesty atd. S rodiči konzultuje například manipulaci s dítětem, polohu a pozice dítěte u jídla, jeho stravovací režim, vhodné konzistence jídla a pití, tvar a materiál lžičky, způsoby komunikace dítěte - obrázky, symboly, komunikátory a jiné.

Bobath koncept se neustále vyvíjí a reaguje na nové poznatky ze všech oblastí dnešní vědy. Je velkým obohacením pro mne i pro mou práci s pacienty a jsem velmi ráda, že jsem měla tu možnost stát se jedním z Bobath terapeutů.     Bližší informace ke kurzům České asociace dětských Bobath terapeutů a aktuální kontakty na aktivní Bobath terapeuty je možné nalézt na www.cadbt.cz.

Autor: Mgr. Radka Florianová

 

Aktuální dění v ČADBT

26. 04. 2024.
Členská schůze pro rok 2024 !

Termín členské schůze je 26.4.2024.

ČTĚTE VÍCE >
26. 04. 2024.
Heslo pro připojení ke schůzi ČADBT 26.4. 2024

Odkaz pro připojení ke schůzi a program schůze

ČTĚTE VÍCE >